پاییز

بلایی ست

که هر سال بعد از رفتنت،

سرِ شاخ و برگم می آورم...

"کامران رسول زاده"